Organizator:

Kongres pod patronatem

Podziel się

"Jestem przekonany, że wydarzenie to zapewni wszechstronną komunikację na wielu płaszczyznach i będzie źródłem wiedzy, inspiracji dla zwiedzających i wystawców" - tak uzasadnia swoją decyzję prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz

Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

 

Do zadań izb, należy w szczególności:

 • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
 • prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 • prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 • podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 • prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
 • działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 • współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 • inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 • działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 • promowanie eksportu produktów rolnych,
 • rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 • współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji: